OS1 – Creșterea gradului de conștientizare a minim 700 de salariati (inclusiv PFA si I.I.) asupra nevoii de participare la învățarea pe tot
parcursul vieții, dobândirea de competențe noi, corelate cu cerințele din piața muncii.

OS2 – Crețterea gradului de calificare al cca.94 de salariați din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin participarea la cursuri de calificare,
în special adulți cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate.

OS3 – Creșterea gradului de participare la programe profesionale de inițiere/ perfecționare/ specializare formare și informale sau tip
workshop prin participarea la astfel de cursuri a unui număr de circa 506 angajati (inclusiv PFA si I.I.), cu accent pe adulții cu un nivel
scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate pentru adaptarea competențelor profesionale la cerințele
din piața muncii.

OS4 – Creșterea numărului de persoane certificate prin recunoasterea învățării dobândite în contexte non-formale și informale prin
verificarea cunostințelor unui număr de circa 100 angajați, incluzând persoane cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de
ani și din zone rurale defavorizate.