Inapoi la pagina precedenta

Statut

 

STATUTUL 

CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE NEAMŢ

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1   

 

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ denumită în continuare Camera, este organizată şi funcţionează conform statutului propriu elaborat în temeiul dispoziţiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare şi a statutului cadru al camerelor judeţene adoptat în Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 9 mai 2011.

Art.2 

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi străinătate.

Art.3 

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, înfiinţată din iniţiativa comercianţilor în baza Decretului Lege nr. 139/1990, a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a HG 799/23 iulie 1990 prin care a fost recunoscută şi este continuatoarea de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie desfiinţată prin Decretul nr.74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr.47 al R.P.R. din 25 februarie 1949.

Art.4 

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ are sediul în Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr.33, bl.I3, corp A, judeţul Neamţ.

Art.5 

Elementele de identitate vizuală a Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ cuprind simbolul şi denumirea specifice aşa cum sunt acestea descrise în Anexa 1.

 

Art.6 

Misiunea Camerei, ca parte integrantă a comunităţii de afaceri, este de a contribui activ la dezvoltarea durabilă a economiei locale şi de a promova mediul economic la nivel naţional şi international.

Art.7 

Scopul Camerei este de a susţine dezvoltarea unui mediu economic favorabil agenţilor economici şi de a-i sprijini în raporturile lor cu autorităţile publice locale şi centrale precum şi cu partenerii sociali.

Art.8 

(1) Pentru realizarea scopului, Camera va promova politici coerente de dezvoltare economică şi socială la nivel local, judeţean şi regional, naţional sau internaţional, susţinând totodată păstrarea unui mediu curat, prin urmărirea următoarelor obiective strategice:

- Reprezentarea şi apărarea intereselor comercianţilor la nivel instituţional, economic şi administrativ, pe plan local, regional, naţional sau internaţional;

 

- Realizarea unei game largi de servicii de calitate, pentru a răspunde nevoilor specifice mediului de afaceri;

 

- Dezvoltarea instituţională prin înfiinţarea de noi organizaţii şi parteneriate public - private gestionate de Cameră şi  perfecţionarea celor existente. Totodată, Camera va susţine întărirea sistemului cameral prin aportul său permanent.

(2) Pentru a-şi îndeplini misiunea şi a-şi realiza scopul propus, Camera va crea şi implementa strategii de dezvoltare cu implicarea tuturor membrilor săi.

 

 

CAPITOLUL II - ATRIBUŢIILE CAMEREI

 

Art.9    

Camera poate îndeplini, în afara atribuţiilor principale obligatorii prevăzute în art.4, din Legea 335/2007, şi următoarele atribuţii:

1.reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;

2.încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;

3.sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;

4.sprijină   membrii   săi   în  relaţia economică  cu reprezentanţele oficiale ale  altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei;

5.prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea proiectelor de acte normative de interes;

6.participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / organismele publice, judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii despre acestea;

7.colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;

8.elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii / judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;

9.pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;

10.elaborează anual un raport privind starea economiei judeţene;

11.elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;

12.poate realiza şi administra elemente de infrastructură de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare  tehnologică,  centre  de afaceri, centre comerciale, complexe  expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii etc;

13.iniţiază, sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare–dezvoltare, în interesul comunităţii de afaceri şi al sistemului cameral;

14.organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în ţară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;

15.desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;

16.organizează, singură sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învătământ preuniversitar ca; şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;

17.organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);

18.desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi, constituie servicii de asistenţă pentru înregistrarea în registrul comerţului desfăşurând următoarele activităţi: 

- îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

- obţinerea rezervării denumirii firmei;

- pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;

- tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;

- proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;

- redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

- redactarea actului constitutiv şi a actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului;

- obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;

- prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor / autorizaţiilor de funcţionare;

- obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;

- depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

- depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la Oficiul Registrului Comerţului;

19.organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte. Activitatea curţii de arbitraj de pe lângă cameră se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională, adaptat la specificul necesităţilor Camerei şi aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei.

20. ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;

21.ţine evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la   nivel judeţean;

22.ţine registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;

23.realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în  exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;

24.întocmeşte o evidenţă proprie a comercianţilor,  sub  denumirea de Catalogul    Firmelor; înscrierea în aceasta se face conform Normelor unitare aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale;

25.participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional de informaţii de afaceri;

26.eliberează certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;

27.sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;

28.promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;

29.avizează, la cerere, modelele de formulare de facturi, procuri şi alte documente pentru comerţul internaţional;

30.certifică, la cerere, existenţa şi obiectul de activitate al comercianţilor, precum şi semnăturile persoanelor care îi reprezintă în mod valabil;

31.avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;

32.organizează Topul Judeţean al Firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;

33.publică Buletinul Oficial al Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;

34.dezvoltă cu partenerii din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;

35.înfiinţează, singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat,  entităţi cu sau fără personalitate juridică,  în vederea realizării atribuţiilor sale;

36.asigură asistenţă / consultanţă privind surse de finanţare şi oferte de participare în programele internaţionale;

37.iniţiază, sprijină şi implementează, singură sau în parteneriat, proiecte şi programe finanţate din fonduri locale, regionale, naţionale, ale Uniunii Europene sau internaţionale, în diverse domenii de activitate, astfel cum sunt ele descrise în Anexa 2 la prezentul statut;

38.furnizează servicii de mediere a muncii;

39.furnizează servicii de consiliere şi formare profesională pentru dezvoltarea capacităţilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

40.desfăşoară orice alte activităţi care duc la creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

41.promovează conceptul de dezvoltare durabilă şi de responsabilitate socială;

42.promovează antreprenoriatul în rândul tinerilor, derulează activităţi pentru tineri şi promovarea acestora;

43.oferă consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi ale comunicării;

44.desfăşoară activităţi de cercetare–dezvoltare în ştiinte sociale, umaniste şi tehnice;

45.oferă alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi neclasificate în altă parte;

46.organizează cursuri formale, non-formale, activităţi de sprijin pentru învăţământ; alte forme de învăţământ;

47.promovează şi încurajează schimburile culturale şi relaţiile de prietenie;

48.apără şi promovează solidaritatea etnică şi tradiţiile culturale, minorităţile, colaborarea interetnică şi combaterea intoleranţei;

49.îndeplineşte  şi  alte  atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.

Art.10 

 

(1) Camera îşi îndeplineşte atribuţiile direct sau prin entităţile cu sau fără personalitate juridică create în acest sens. 

 

(2) Camera poate înfiinţa societăţi comerciale, agenţii, oficii, reprezentanţe, filiale, unităţi de formare, specializare şi perfecţionare profesională, fundaţii sau asociaţii, cu respecarea normelor legale în vigoare la data constituirii acestora.

 

(3) Pentru serviciile prestate, Camera poate percepe taxe, tarife, onorarii sau recuperarea costurilor serviciilor.

 

 

CAPITOLUL III - MEMBRII CAMEREI, DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

 

Art.11 

(1) Membrii Camerei pot fi:

I. Membri individuali

-operatori economici, peroane fizice sau juridice, indiferent de domeniul de activitate;

-sucursale, reprezentanţele unor societăţi şi alte asemenea, fără personalitate juridică, autorizate legal să funcţioneze.

II. Membri colectivi

-filialele camerelor de comerţ bilaterale;

-asociaţii profesionale locale;

-organizatii patronale existente în teritoriu.

III. Membri onorifici

-cadre didactice, oameni de ştiinţă, specialişti în economie, legislaţie comercială şi în alte domenii de interes, personalităţi ale vieţii publice din teritoriu şi alţii asemenea.

(2) Toate categoriile de membri ai camerei trebuie sa aibă sediul/domiciliul în circumscripţia teritorială a Camerei, să adere la statut şi să solicite obţinerea acestei calităţi.

(3) În cazul membrilor onorifici, aceştia vor trebui să-şi dea acceptul pentru a primi această calitate.

Art.12

(1) Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.

(2) Membrii onorifici au drept de vot consultativ.

(3) Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratori–delegaţi, directorii societăţii, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja societatea, organizaţia sau asociaţia,  sau orice membru desemnat  de  Adunarea Generală a Asociaţilor sau de către Consiliul  de Administraţie, cu procură specială, şi se pierde odată cu încetarea situaţiei pe care persoanele o au în entităţile juridice respective.

Art.13 

Membrii  Camerei au urmatoarele drepturi:

a) să participe la Adunările Generale ale Camerei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează comerţul, industria, agricultura, serviciile etc. sau bunul mers al Camerei;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei;

c) să beneficieze, în condiţiile legii şi ale statutului, de toate serviciile oferite de Cameră;

d) să participe, cu prioritate, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;

e) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;

f) să sesizeze Adunarea Generală sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;

g) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii.

h) membrii onorifici au numai drepturile prevazute la lit. a, c, d si e.

Art.14 

Membrii Camerei au urmatoarele obligaţii:

a) să  respecte  prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului Camerei, precum şi hotărârile  Adunării Generale.

b) să dea tot concursul pentru îndeplinirea obiectivelor Camerei;

c) să  achite cotizaţia, la scadenţa stabilită de Colegiul de Conducere;

d) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii şi a uzanţelor în domeniu;

e) să furnizeze informaţiile şi documentele stabilite prin lege solicitate de Cameră pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia;

f) să evite orice acte de concurenţă neloială.

Art.15

 

(1) Calitatea de membru al Camerei se obţine prin cererea de aderare, conform prevederilor prezentului statut.

(2) Pot fi membri ai Camerei sucursalele şi filialele comercianţilor aflate în circumscripţia teritorială, cu condiţia ca persoana juridică să fie membru al Camerei judeţene de reşedinţă.

Art.16

 

Nu pot fi membri ai Camerei: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter comercial și orice persoană fizică sau juridică care nu îndeplinește și respectă dispozițiile Legii 335/2007 completată și modificată, şi ale statutului Camerei.

 

Art.17

 

(1) Membrii Camerei pierd această calitate, după caz, prin:

 

a) neplata cotizaţiei anuale conform statutului; 

 

b) renunţarea la calitatea de membru;

 

c) dizolvarea în condiţiile legii a persoanei juridice;

 

d) nerespectarea prevederilor statutare;

 

e) decesul persoanei fizice.

 

(2) Pierderea calităţii de membru se decide/se constată de către Preşedinte şi se validează de Colegiul de Conducere al Camerei. Decizia poate fi contestată la prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act, se dezbate şi se ia o hotărâre definitivă. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea aceluiaşi organ de conducere care a hotărât excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere şi cu plata din nou a taxei de înscriere.

 

Art.18   

 

În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă, la cerere, calitatea de membru în perioada respectivă. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile înscrise în art.13 şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI

 

Art.19

 

(1) Organele de conducere ale Camerei sunt  cele prevăzute în art. 15 lit. a) şi b) din Legea 335/2007 completată şi modificată, respectiv:

 

a) Adunarea Generală (sau Adunarea Generală a reprezentanţilor Secţiunilor, după caz), care se întruneşte în şedinţe şi adoptă hotărâri;

 

b) Colegiul de Conducere, care se întruneşte în sesiuni şi adoptă decizii;

 

c) Preşedintele, care emite dispoziţii.

 

(2) Organul de conducere executiv al Camerei este Consiliul Director, nominalizat de Preşedinte şi aprobat de Colegiul de Conducere.

 

(3) Camera se organizează şi funcţionează conform organigramei proprii, aprobată de Colegiul de Conducere.

 

Art.20

 

Competenţele, atribuţiile şi  răspunderile organelor de conducere ale Camerei se stabilesc pe baza statutului propriu, în conformitate cu prevederile statutului-cadru şi în limitele prevăzute de Legea 335/2007 completată şi modificată.

 

Art.21 

 

(1) În raport cu numărul membrilor, de obiectul de activitate principal, sau de amplasarea teritorială, Camera se poate organiza pe secţiuni; în mod exemplificativ, acestea pot fi: comercială, industrială, agricolă, servicii, construcţii etc.

 

(2) Înfiinţarea şi desfiinţarea secţiunii se decide de către Colegiul de Conducere.

 

(3) Adunarea Generală a membrilor secţiunii constituie organul de conducere al secţiunii respective, aceasta desemnând un preşedinte al secţiunii.

 

(4) Numărul minim de membri pentru o secţiune este de 25 .

 

A. ADUNAREA GENERALĂ  

 

Art.22 

 

Adunarea Generală  este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art.11 din prezentul statut sau din totalitatea reprezentanţilor secţiunilor, conform legii.

 

Art.23 

 

(1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, de regulă în primele trei luni ale anului.

 

(2) Convocarea Adunării Generale, ordinară, se face cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă. 

 

(3) Adunarea Generală ordinară se convoacă de către preşedintele Camerei.

 

(4) Convocarea Adunării Generale, extraordinară, se face cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

 

(5) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce intră în competenţa sa şi care nu suferă amânare. Convocarea se va face de către Preşedinte sau de către 2/3 (două treimi) din numărul membrilor Colegiului de Conducere sau a unui număr de cel puţin 1/3 (o treime) din numărul membrilor Camerei.

 

(6) Convocarea se va face prin scrisoare, fax, e-mail şi alte mijloace media şi va cuprinde ordinea de zi.

 

(5) Toate documentele prevăzute în ordinea de zi se pun la dispoziţia membrilor la sediul Camerei. Dacă în ordinea de zi sunt probleme de modificare a statutului Camerei, textul modificărilor va fi publicat pe pagina web a Camerei, sau oricare alte forme de publicitate.

 

Art.24

 

(1) Adunarea Generală  este valabil constituită dacă, la prima convocare, sunt prezenţi 20% din numărul membrilor şi care reprezintă minimum 40% din capitalul social total al membrilor Camerei. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.

 

(2) Termenul reconvocării este de 7 (şapte) zile pentru Adunarea Generală ordinară şi de 3 (trei) zile pentru Adunarea Generală Extraordinară, nemaifiind necesară respectarea condiţiei prevăzute de art.24 alineatul (1).

 

(3) Înştiinţarea pentru Adunarea Generală se publică în presa locală şi în alte mijloace de publicitate pe care Camera le are (publicatii proprii, pagina internet) şi se comunică în scris, prin scrisoare, fax, e-mail şi orice mijloace media la cel puţin 50% din membrii Camerei, în ordinea  descrescătoare a capitalului social. Înştiinţarea va cuprinde şi data celei de a doua Adunări Generale, în situaţia în care nu se poate ţine prima Adunare Generală.

 

(4) Se consideră membri ai Camerei cu drept de participare la Adunarea Generală şi cu drept de vot, acei membri care au achitată cotizaţia la data convocării acesteia.

 

(5) Înainte de deschiderea sesiunii Adunării Generale, se va verifica numărul reprezentanţilor prezenţi după lista nominală existentă la data convocării, raportându-se rezultatul verificării Adunării Generale.

 

Art.25

 

(1) Procedura de vot în Adunarea Generală va respecta condiţia votului majoritar al membrilor sau reprezentanţilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.

 

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului Camerei, pentru care se cere o majoritate de cel puţin două treimi  din numărul membrilor prezenţi.

 

(3) Fiecare membru al Camerei are dreptul la un singur vot.

 

Art.26

 

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 

1.dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor Camerei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;

 

2.stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei;

 

3.aprobă Statutul şi modificările acestuia;  

 

4.dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale şi descărcarea de gestiune;

 

5.aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Camerei;

 

6.alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi Comisia de Cenzori;

 

7.dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în următoarele cazuri:

 

a) când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;

 

b) pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control al organelor autorizate legal.

 

În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală  va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membri ai Adunării Generale  şi un preşedinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar. Prin însăşi hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va stabili drepturile şi obligaţiile Colegiului de Conducere interimar şi ale Preşedintelui interimar. Adunarea Generală  va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni. În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

 

8.alege prin vot secret Preşedintele dintre membrii Colegiului de Conducere;

 

9.aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei si secţiunilor acesteia;

 

10.stabileşte nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor  Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere şi indemnizaţia cenzorilor;

 

11. aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei;

 

12.deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în  competenţa sa.

 

Art.27

 

În cazul în care Camera este organizată pe secţiuni, se vor aplica prevederile legii.

 

B. COLEGIUL DE CONDUCERE AL CAMEREI

 

Art.28

 

Colegiul de Conducere exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale  conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale.

 

Art.29.

 

(1) Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani şi se compune din 9 – 15 membri şi 2 supleanţi. Numarul de membrii va fi stabilit de catre Adunarea Generala. Supleanţii se stabilesc din următorii candidaţi care au dobândit cel mai mare număr de voturi. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.

 

(2) Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei. Ei pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului de Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.

 

(3) Membrii Colegiului de Conducere sunt aleşi dintre preşedinţii secţiunilor, când acestea există, şi persoanele cu drept de reprezentare a membrilor Camerei, conform art.12, alineatul (3).  Propunerile de candidaturi sunt nelimitate şi se vor face în timpul Adunării Generale.

 

(4) Se va urmări ca în Colegiu să fie reprezentate principalele categorii de activitate şi toate zonele din judeţ, reflectându-se cât mai echitabil structura membrilor.

 

(5) Candidaţii pentru Colegiul de Conducere trebuie să reprezinte membri ai Camerei cu o vechime neîntreruptă de cel puţin 3 ani consecutivi în perioada imediat anterioară Adunării Generale, conform art.24 alineatul (4) din Statut.

 

(6) În situaţia în care unul dintre membri Colegiului de Conducere nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută de art.12, alineatul (3) din Statut, acesta pierde calitatea de membru al Colegiului de Conducere şi va fi înlocuit de către reprezentantul numit de organul de conducere al organizaţiei membră a Camerei.

 

 (7) În cazul decesului unuia dintre membrii Colegiului de Conducere, locul rămas vacant va fi ocupat de către reprezentantul numit de organul de conducere al organizaţiei membră a Camerei.

 

(8) În caz de renunţare voluntară la calitatea de membru în Colegiul de Conducere, locul rămas vacant va fi ocupat de către reprezentantul numit de organul de conducere al organizaţiei membră a Camerei.

 

(9) În cazul în care organizaţia a cărui reprezentant este membru în Colegiul de Conducere îţi pierde calitatea de membru al Camerei şi membrul colegiului îşi pierde această calitate şi este înlocuit de către supleant.

 

(10) Membrii Colegiului de Conducere numiţi conform alineatelor (6), (7) şi (8) vor fi validaţi în prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act şi se aprobă cu majoritate simplă, înlocuirea survenită.

 

Art.30

 

Convocarea Colegiului de Conducere:

 

1.Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie.

 

2.Convocarea Colegiul de Conducere se face de către Preşedinte.

 

3.În sesiuni extraordinare, Colegiul de Conducere poate fi convocat şi de către 1/3 (o treime) din membrii Colegiului de Conducere sau Comisia de Cenzori.

 

4.Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi, direct, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

 

5.Şedinţele Colegiului de Conducere sunt conduse de Preşedintele Camerei. În lipsa acestuia membrii Colegiului desemnează un preşedinte de şedinţă.

 

6. deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.

 

7.Nu se admite reprezentarea prin mandat a celor ce lipsesc.

 

Art.31

 

Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:

 

1.asigură conducerea Camerei, între sesiunile Adunării Generale şi aduce la îndeplinire hotărârile acesteia;

 

2.alege, prin vot secret, dintre membrii săi 1-4 Vicepreşedinţi, în concordanţă cu necesităţile Camerei; Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui;

 

3. propune Adunării Generale, spre aprobare, membrii Comisiei de Cenzori;

 

4.Propune Regulamentul de Organizare si Funcţionare a secţiunilor;

 

5. decide constituirea Adunării Generale a Secţiunilor;

 

6. aprobă  Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei;

 

7. ia act de aplicarea Regulilor Curţii de Arbitraj conform legii, ia act de Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Cameră şi aprobă nivelul taxelor arbitrale;

 

8.întocmeşte raportul anual privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Adunării Generale;

 

9.dezbate şi propune Adunării Generale, spre aprobare, bugetul anual al Camerei;

 

10.administrează patrimoniul deţinut de camera judeţeană în conformitate cu  prevederile legale şi ale statutului;

 

11.aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;

 

12.analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora;

 

13.aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, la care Camera este parte şi informează Adunarea Generală  în legătură cu activitatea acestora;

 

14. propune Adunării Generale, criteriile de calcul ale taxelor de înscriere şi cotizaţiilor anuale ale membrilor precum şi indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Colegiului de Conducere şi a membrilor Comisiei de Cenzori;  

 

15.aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru

serviciile efectuate;

 

16. validează dobândirea sau pierderea calităţii de membru al Camerei, aprobată de preşedinte;

 

17.propune Adunării Generale spre aprobare modificări  sau completări ale Statutului Camerei;

 

18.deliberează şi decide în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.

 

 

C. PREŞEDINTELE CAMEREI

 

Art.32

 

(1) Preşedintele asigură conducerea activităţii Camerei şi duce la  îndeplinire   hotărârile Adunării Generale, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei   de Cenzori,  în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut. 

 

(2) Preşedintele reprezintă Camera în relaţiile interne şi internaţionale.

 

(3) Preşedintele Camerei este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durată de 4 (patru) ani şi poate fi reales.

 

(4) Preşedintele nu poate fi salariat al Camerei.

 

Art.33

 

Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:

 

1.convoacă şi prezidează Adunarea Generală, Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a întrunirii acestora;

 

2.reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;

 

3.propune Colegiului de Conducere modificări şi completări ale Statutului Camerei;

 

4.prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni si Bugetul anual al Camerei;

 

5. propune Colegiului de Conducere organigrama Camerei, conform structurii unitare din cadrul sistemului Camerelor de Comerţ;

 

6. aprobă structura de personal a Camerei;

 

7. propune Colegiului de Conducere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei și secţiunilor acesteia;

 

8. întocmeşte rapoarte privind activitatea Camerei şi le supune aprobării Colegiului de Conducere;

 

9.propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;

 

10.aprobă dobândirea calităţii de membru şi suspendarea acesteia şi propune Colegiului de Conducere pierderea acestei calităţi;

 

11.propune Colegiului de Conducere nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;

 

12.propune Colegiului de Conducere taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;

 

13.negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;

 

14.încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei;

 

15.dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din  funcţie a salariaţilor Camerei;

 

16.aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi

străinătate;

 

17.desemnează reprezentanţii Camerei în comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / instituţiile / organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;

 

18.propune Colegiului de Conducere şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni si a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, aprobate de Adunarea Generală;

 

19. nominalizează organele de conducere executive şi le supune aprobării Colegiului de Conducere;

 

20.aprobă Procedurile de Lucru, Manualul Calităţii şi Regulamentul Intern al Camerei;

 

21.prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, la care Camera este parte;

 

22.îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Colegiul de Conducere.

 

Art.34

 

Preşedintele poate delega o parte din atribuţii precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea Camerei Vicepreşedinţilor sau conducerii executive.

 

 

D. ORGANE DE CONDUCERE EXECUTIVE

 

Art.35

 

Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

 

 

CAPITOLUL V - PATRIMONIUL CAMEREI ŞI VENITURILE

 

Art.36

 

Patrimoniul Camerei  este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

 

 

 

Art.37 

 

Veniturile Camerei se constituie din:

 

a) cotizaţia membrilor;

 

b) tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;

 

c) comisioane;

 

d) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;

 

e) subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale  persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;

 

f)  venituri şi dividende ale societăţilor comerciale la care Camera este acţionară sau asociată;

 

g) tarifele aferente unor activităţi concesionate din partea statului;

 

h) chirii percepute în condiţiile legii;

 

i)  alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

 

j) venituri din finanţări locale, regionale, naţionale, europene sau internaţionale.

 

Art.38

 

(1) Exerciţiul financiar al Camerei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.

 

(2) Camera este obligată ca, în termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către Adunarea Generală,  să îl publice Buletinul Camerei  si pe pagina de internet a Camerei.

 

(3) Modul de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curţii de Conturi.

 

(4) Camera va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale cu o cotă parte din venituri, stabilită de Adunarea Generală a Camerei Naţionale.

 

 

 

CAPITOLUL VI - CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI

 

Art.39

 

Controlul gestiunii Camerei va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală  compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil.

 

Art.40

 

La sfârşitul anului financiar Comisia de Cenzori, examinează contul de gestiune al anului expirat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei şi se publică în Buletinul Oficial şi pe pagina de internet a Camerei, împreună cu execuţia bugetară.

 

Art.41

 

În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al Camerei, Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

 

Art.42

 

Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori  este de 4 (patru) ani.

 

Art.43

 

Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori  le aduce la cunoştinţa Preşedintelui Camerei ori, după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale şi dacă este cazul sesizează organele abilitate ale statului printr-un document scris.

 

Art.44

 

Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale.

 

 

CAPITOLUL VII - RELATIILE CU  AUTORITAŢILE PUBLICE

 

Art.45

 

Camera sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei.

 

 

Art.46 

 

Camera reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

 

Art.47

 

Camera poate face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice, judeţene şi locale sau la nivel regional.

 

Art.48

 

Camera formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naţionale şi/sau autorităţilor competente.

 

Art.49

 

Camera furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene,     locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

 

Art.50

 

Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, la cererea Camerelor Judeţene, toate  informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor lor.

 

 

CAPITOLUL VIII  - ASOCIEREA CAMEREI

 

Art.51

 

Camera poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun.

 

Art.52

 

Asociaţiile constituite în condiţiile articolului 51 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând  activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

 

 

CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE

 

Art.53

 

Orice membru poate ataca la organele de conducere ale Camerei, în ordine ierarhică, măsurile dispuse împotriva sa.

 

Art.54

 

Litigiile născute din prevederile prezentului statut, după depăşirea procedurilor statutare, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dispoziţiilor de drept comun.

 

Art.55

 

Camera se constituie pe termen nelimitat.

 

Art.56

 

Dizolvarea Camerei se face în condiţiile prevazute de lege.

 

Art.57

 

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.

 

Art.58

 

Prevederile prezentului statut sunt în concordanţă cu Legea Camerelor de Comerţ din România nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Statutului-Cadru al Camerelor judeţene aprobat de Adunarea Generală a Camerei Naţionale din 9 mai 2011 şi cu celelalte prevederi legale şi a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunării Generale a Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ din data de 21.03.2014. 

 

Anexa  1

 

STATUT 03.07

        Anexa  2

 

Coduri CAEN Rev. 2

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicala 

6399 Alte activități de servicii informaționale 

6820 Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

6910 Activităţi juridice

6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 Activități de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării 

7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management 

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnicî legate de acestea

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie 

7220 Cercetare – dezvoltare in științe sociale si umaniste 

7311 Activitîţi ale agenţiilor de publicitate

7320 Activitîţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat 

7430 Activitîţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7810 Servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de munca, servicii de informare si consiliere, servicii de mediere a muncii pe piața interna 

7912 Activităţi ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

8110 Activităţi de servicii suport combinate

8211 Activitîţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8299  Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţie

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale

9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 

 

Ești aici: Home Despre Noi Despre CCINT Statut

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi613
mod_vvisit_counterIeri854
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana4202
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna17365
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1037267

Online Acum: 9
IP-ul Dumneavoastra: 54.158.55.5
,
Astazi: October 19, 2017
Threesome